...

برای نصب با Web Browser تلویزیون الجی خود به این آدرس مراجعه کنید. ( در نوار پایین تلویزیون خود برنامه WEB Browser را اجرا کنید و در آن آدرس Moviejavan.webiste را بزنید)